Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet et brev til alle 3. g’ere, hvor de besvarer alle de spørgsmål, du som 3.g’er måtte have i forbindelse med aflysning af eksaminerne til sommer og afgivelse af standpunktskarakter.

Børne- og Undervisningsministeriet skriver følgende i brevet:  

Afslutningen på skoleåret bliver i år ikke helt, som den plejer, og som kommende student får du en anderledes afslutning på din gymnasiale uddannelse end forventet.

Som du ved, er mange eksaminer denne sommer aflyst på grund af den aktuelle situation med COVID-19, og du skal som 3.g’er til færre prøver end normalt.

Din uddannelsesinstitution giver dig information om, hvilke fag du skal til eksamen i, og hvordan skoleåret i øvrigt afsluttes. I dette brev får du oplysninger om, hvordan der gives årskarakterer, og hvordan dit eksamensbevis sammensættes i år.

Spørgsmål og svar ang. aflysning af eksaminer og afgivelse af standpunktskarakter:

Et eksamensbevis på htx, hhx og stx består af årskarakterer (afsluttende standpunktskarakterer) i alle fag samt en eksamenskarakter i de fag, hvor du har været til eksamen. Hvert år udtrækker Børne- og Undervisnings- ministeriet en prøveplan for alle elever. Det er også sket i år, men nogle af de udtrukne prøver er nu aflyst.

Du får som altid en årskarakter i alle fag. I år vil årskaraktererne i de fag eller dele af fag (mundtlig eller skriftlig), hvor prøven nu er aflyst, dog også komme til at tælle som prøvekarakterer. På dit eksamensbevis vil årskarakteren derfor i disse fag komme til at optræde to gange – både som årskarakter og som prøvekarakter.

Undervisningen fortsætter i år helt frem til skoleårets afslutning. Det be- tyder, at årskaraktererne i fag, der ikke afsluttes med en prøve, først skal gives mellem den 10. og den 15. juni.

En årskarakter er – ligesom den plejer at være – udtryk for lærernes vur- dering af dit faglige niveau i det enkelte fag på det tidspunkt, hvor karak- teren gives. I denne helt særlige situation – hvor gymnasierne har været lukkede i en længere periode, og hvor du har modtaget fjernundervisning – vil dine lærere dog også inddrage dit faglige niveau før nedlukningen i deres vurderinger.

Læreren kan lave interne prøver, tests, særlige opgaver eller lignende for at være sikker på dit faglige standpunkt. Sådanne aktiviteter indgår i hel- hedsvurderingen af dit faglige niveau i faget, men kan ikke i sig selv være grundlaget for årskarakteren.

Mellem den 4. og den 11. maj melder dit gymnasium ud, hvilke fag du som 3.g’er skal til prøve i. Karaktererne i de fag, du skal til prøve i, bliver givet af din lærer omkring den 15. maj, og du vil få dem at vide kort tid derefter.

Efter den 15. juni kan du få du at vide, hvilke udtrukne prøver der er af- lyst, og dermed i hvilke fag eller dele af fag, hvor årskarakteren også bli- ver til prøvekarakter. Årskaraktererne får du dog først sammen med de skriftlige karakterer i uge 26 (22.-24. juni).

Du ønskes held og lykke med afslutningen på din uddannelse.